Nekrológy

Príhovor na poslednej rozlúčke – Ing. Pósa Lajos
Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie,
Dovoľte mi, aby som v mene známych a priateľov aj ja sa s našim drahým zosnulým rozlúčil.
Stáť nad akoukoľvek rakvou je ťažké, osobitne je ťažké a bolestivé vtedy, keď sme Ťa ešte donedávna mali medzi sebou a bol si plný síl, energie a optimizmu. A zrazu prišla zdrvujúca správa o tvojej ťažkej chorobe a pred týždňom si nás navždy opustil. Akosi to nevieme pochopiť.

Rozlúčka s profesorom MUDr. Lászlóom Kovácsom, DrSc., MPH (1950 – 2017) – MUDr. Anna Hlavatá, MUDr. Tomáš Dallos
V septembri 2017 nás po náhlej chorobe opustil profesor MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, významný slovenský pediater, detský nefrológ a dlhoročný prednosta 2. detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Profesor Kovács sa narodil v Budapešti a tu získal základné aj stredoškolské vzdelanie. Za lekára bol promovaný v roku 1975 na Medicínskom Inštitúte Sečenova v Moskve. Prvé medicínske skúsenosti získaval najskôr v Detskej nemocnici Pála Heima v Budapešti a od roku 1977 pracoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Čo pre mňa a slovenskú mediko-historiografiu znamená pán profesor László Kovács? – Prof. MUDr. László Kiss
Začiatkom roku 2014 som dostal hrubú obálku z Bratislavy. Bolo v nej 6. číslo časopisu Pediatria pre prax s krátkym, ale srdce hrejúcim venovaním „Tisztelettel és barátsággal (s úctou a priateľstvom), Kovács László”. A na prvej strane časopisu ako Úvodné slovo môj článok „Medicína sa nemôže zastaviť ani kvôli sviatkom!”, preložený do slovenčiny pánom profesorom, šéfredaktorom časopisu.
Nasledovala výmena listov a na jeho návrh objavila sa v časopise nová rubrika „Historia est magistra vitae”, dodnes žijúca.

Pamiatka na profesora Lászlóa Kovácsa, dlhoročného predsedu redakčnej rady časopisu Pediatria pre Prax – Mgr. Katarína Pospíšilová
Vážení čitatelia, málokedy píšeme editoriály my v redakcii. Vždy je tu niekto povolanejší z našich spolupracovníkov lekárov, autorov, kto príde a podelí sa so zaujímavou témou či postrehom. Veľakrát od roku 2006, keď vyšla prvá pozmenená a rozšírená slovenská verzia časopisu Pediatria pre prax, ste na tomto mieste čítali príhovor pána profesora Kovácsa, predsedu redakčnej rady. Bol majster slova, s ľahkosťou a takmer dokonalou precíznou slovenčinou tu kládol otázky, odpovedal, informoval, pootváral dvierka do nových priestorov a k novým témam, rozširoval naše obzory alebo jednoducho príjemne pobavil. Často nás na poslednú chvíľu zachránil a poslal príhovor, keď sme mali výpadok.

Vzpomínka na profesora László Kovácse, DrSc., MPH – Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., MUDr. Josef Gut, Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Přátelé a známí sledovali s pohnutím zprávu o tragickém konci našeho kolegy, přítele a kamaráda – profesora László Kovácse, který dlouhodobě spolupracoval s mnoha českými dětskými nefrology i dalšími specialisty z oborů pediatrie a lékařská genetika.
Anamnéza jeho curricula je obdivuhodná (maďarská intelektuální rodina, studie na Lékařské fakultě v Moskvě, sňatek se Slovenkou a životní rozhodnutí usadit se v Bratislavě, kde pracoval na Pediatrické klinice prof. Birčáka). V rámci postgraduální přípravy jako „research fellow“ strávil tři roky na Univerzitě v Chicagu u profesora Robertsona, velké osobnosti v oblasti regulací vnitřního prostředí. Za výzkum zabývající se vazopresinem a regulacemi vnitřního prostředí získal vědecké tituly CSc. i DrSc. a výsledky studií kromě jiného publikoval i v anglické monografii Vasopressin: Disturbed Secretion and Its Effects (spolu s akademikem Lichardusem v nakladatelství Kluwer Academic Pub. 1989).

Az utolsó vacsora – Doc. MUDr. Emőke Šteňová
Nekrológ helyett… prof. MUDr. Kovács László DrSc., MPH, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.
A39°C-ra kúszott a nappalimban. Per sze, ez több faktor egybeesésének lett zon a pénteken a hőmérő higanyszálaizzasztó eredménye: a nyári rekkenő hőség, az éppen akkor elromlott klímaberendezés, valamint a konyha maximális terheltsége, ahogy a közös vacsorára készültem. Ezek az együttlétek nem voltak gyakoriak, de annál nagyobb örömmel vártam a találkozást eszűk baráti körrel. Mint a társaság legfiatalabb tagja, ámulva hallgattam a diskurzust. Hogy miről folyt? Mindenről.

Kovács László professzor úr emlékére – MUDr. Jankó Viktor, PhD.
Életének 67. évében elhunyt Kovács László professzor, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.

Elment az orvos, a tudós, a tanár. 2017. szeptember 17-e sokáig emlékezetes és szomorú nap lesz a kollégáknak, a barátoknak, az orvostanhallgatóknak és megannyi beteg gyermek családjának.

Emlékedre – MUDr. Szabó Éva, PhD.
Mélyen tisztelt és szeretett Laci,
Egy porszem vagyok a Te nagyságod mellett, mégis kituntettél a barátságoddal, figyeltél rám.
Mindig segítettél, pedig meg sem mertelek kérni rá. Segítettél a prezentációim grafikai megoldásánál, újságcikkem angolra fordításában, édesanyám betegsége alatt…..

Profesor MUDr. László Kovács, DrSc., MPH – spomienka – Výbor Slovenskej Pediatrickej Spoločnosti
Dňa 17. 9. 2017 nás náhle, neočakávane a navždy opustil výnimočný človek, pediater, vedec a priateľ prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. Slovenská pediatria v ňom stráca jedného zo svojich najlepších odborníkov, človeka s veľkou charizmou, úplne oddaného starostlivosti o deti na všetkých jej úrovniach v prevencii, diagnostike a liečbe v ambulantnej, či v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celý svoj život naplnil týmto poslaním,
vždy naplno a s neuveriteľnou ľahkosťou a kreativitou inšpiroval nás všetkých, so zmyslom a citom pre korektné vzťahy, spoluprácu a solidaritu.

Odišiel gestor modernej pediatrie profesor MUDr. László Kovács, DrSc., MPH – Pracovná konferencia DK LFUK a DFNSP venovaná pamiatke Prof. MUDr. Lászla Kovácsa, DrSc., MPH
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH. bol medzinárodne akceptovaná klinická a vedecká osobnosť v pediatrii. Svoju odbornú prácu začínal na 2.detskej klinike v nemocnici na Duklianskej ulici a následne svoju akademickú činnosť rozvíjal na 1.detskej klinike vedenej prof. Birčákom. Získal atestáciu z pediatrie, nefrológie a klinickej genetiky, ako aj akademicko-vedecké tituly doktor vied, docent pediatrie a profesor pediatrie. V roku 2000 sa po rokoch práce na 1. detskej klinike vrátil späť na 2.detskú kliniku LF UK a DFNsP Bratislava a stal sa jej dlhoročným prednostom.

Obituary – European Society for Paediatric Nephrology
Prof. Dr. László Kovacs, MD, DrSc, pediatrician and pediatric nephrologist from the Department of Paediatrics, University Hospital in Bratislava, Slovak Republic, died on Sunday 17th of September 2017 at the age of 66 years. Lászlo was born on October 16, 1950 in Budapest in a Hungarian intelectual family. He studied at the Faculty of Medicine in Moscow and moved with his wife to Bratislava after graduation in 1975. His academic activities started at the 1st Department of Pediatrics in Bratislava headed by professor Birčák. As part of his postgraduate study, Laszlo spent three years as a research fellow in Chicago, USA. Later on he worked as a visiting professor in Aarhus (Denmark) and Pécs (Hungary).

Nekrológ (SME)
László Kovács (*16.10.1950 – † 17.9.2017)
Dlhoročný pedagóg a vedec Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
Ako lekár a prednosta II. detskej klinky LFUK a DFNsP v Bratislave a vedúci detskej nefrologickej ambulancie

Kovács László Gyermekgyógyász-professzorra emlékezünk – Tóth Erika
Eletének 67. évében szeptember 17-én elhunyt Kovács László gyermekgyógyász-professzor, a pozsonyi 2. Számú Gyermekklinikának, a gyermekkorház nefrológiai szakrendelőjének , valamint klinikai és molekuláris genetikai laboratoriumának volt vezetője. Korábban a Comenius Egyetem Orvosi Karán dékánhelyetteskéntis működött, és a gyermekgyógyászati tanszéket vezette.

Kondolencia od dekana LFUK

Kondolencia od rektora UK