Knihy


Podobne ako celý náš okolitý svet, aj pediatria sa stáva čoraz zložitejšou a komplexnejšou, jej odborné poznatky sa z roku na rok neudržateľne rozširujú. Tento dynamický vývoj si žiada pripraviť kompaktnú monografiu, ktorá odráža najnovšie poznatky bez toho aby svojím rozsahom preťažila čitateľa. Obsah a jednotné didaktické spracovanie celej knihy umožní rýchle zhodnotenie zdravotného stavu dieťaťa a prispeje k riešeniu štandardných aj urgentných situácii. Veríme, že čitatelia ocenia snahu širokého autorského kolektívu zhrnúť maximum dostupných poznatkov v čo najprehľadnejšej a bohato ilustrovanej publikácii a táto kniha sa stane užitočnou pomôckou pri kontinuálnom vzdelávaní praktických pediatrov a iných špecialistov, návodom pre mladých lekárov pri atestačnej príprave z pediatrie a základným zdrojom informácii z odboru pre poslucháčov medicíny.

Knihu je možné zakúpiť na adrese kniha.pediatria@nullgmail.com

Cieľom výučby pediatrickej propedeutiky je, aby študenti pochopili význam a postavenie tohto odboru v rámci súčasnej klinickej medicíny, aby získali možnosť osvojiť si základné vyšetrovacie postupy u novorodencov, dojčiat a detí a aby ovládli dôležitejšie príznaky a klinické prejavy chorôb počas včasných vývojových etáp života jedinca. Zvláštny dôraz sa kladie na komplexný prístup k zdravému či chorému dieťaťu, ktorý integruje také zložky ako je empatické počúvanie, schopnosť získať anamnestické údaje od detí a ich rodičov, resp. vychovávateľov a zvoliť si a vykonať špeciálne veku primerané vyšetrovacie postupy.

Knihu je možné zakúpiť na adrese kniha.pediatria@nullgmail.com

Before a physician can effectively talk to and examine a child, she/he needs to understand children and their development. Children are anatomically and physiologically different from adults, and many techniques for assessment, physical findings, and abnormalities in young patients differ as well. We intend to help medical students to assess child development at various ages and to distinguish normal from abnormal symptoms and signs. Our goal is to integrate the essential elements of clinical care, such as empathic listening and the ability to interview children and their caregivers, with particular clinical examination strategies pertinent to newborns, infants or children.

It is possible to purchase the book at the address kniha.pediatria@nullgmail.com

Pediatria je neskoré dieťa medicíny – ako samostatná disciplína sa objavila až v druhej polovici 19. storočia. Aj ústavná starostlivosť o choré deti vznikla až v období priemyselnej revolúcie, v roku 1802, keď Napoleon svojím dekrétom založil prvú detskú nemocnicu v Paríži. Čoskoro ju nasledovali ďalšie detské nemocnice v iných veľkých mestách. Vďaka iniciatíve a aktivite Dobročinného ženského spolku začala v 50-tych rokoch 19. storočia aj v Bratislave pôsobiť Detská nemocnica Františka Jozefa, ako druhá nemocnica svojho druhu na území Uhorska.

Altogether it is not exaggerated to claim that the original designing of the world-famous synthetic vasopressin analog dDAVP in 1967 in Prague at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czechoslovak Academy of Sciences opened up a qualitatively new era in both basic and clinical research of vasopressin function.
This book on vasopressin by László Kovács and Branislav Lichardus fulfills a major need by providing and up-to-date and comprehensive overview of current knowledge, unsolved mysteries and continuing controversies in the area of water metabolism.

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Pediatria vychádza z profesionálnych skúseností temer stočlenného autorského kolektívu popredných domácich špecialistov z rôznych oblastí pediatrie.